O ZEW

Związek Elektro-Wykonawców rozpoczął swą działalność z dniem 12 kwietnia 2011 roku, kiedy to odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W dniu 31 maja 2011 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku wpisał Związek Elektro-Wykonawców do Krajowego Rejestru Sądowego.

Związek Elektro-Wykonawców jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. ZEW stanowi dobrowolne stowarzyszenie osób fizycznych związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych, jak również osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianym elektro-wykonawstwem, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Podstawowym celem Związku Elektro-Wykonawców jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z elektro-wykonawstwem oraz stworzenie „pomostu” pomiędzy pracodawcami a absolwentami szkół i uczelni wyższych (ułatwienie startu zawodowego młodym elektrykom).

Związek Elektro-Wykonawców swoje cele realizuje między innymi poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, wystaw, kursów i wykładów oraz promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy. Szczegóły dotyczące celów ZEW oraz sposobów ich realizacji znajdują się w statucie stowarzyszenia.

Aby móc w pełni korzystać z możliwości, jakie daje Związek Elektro-Wykonawców należy wstąpić do grona jego członków. Członkami zwyczajnymi Związku Elektro-Wykonawców mogą być:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką, technicy wszystkich dziedzin elektrotechniki,
  • absolwenci średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
  • inne osoby, których działalność zawodowa wiąże się z elektryką oraz osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz Związku Elektro-Wykonawców uzasadniają przyjęcie.

Szczegóły dotyczące członkostwa w ZEW, a w szczególności prawa i obowiązki członków, opisane zostały w statucie stowarzyszenia, którego wybrane fragmenty dostępne są na naszej stronie - pełny tekst statutu dostępny jest w siedzibie Związku. Chętni do wstąpienia w szeregi ZEW mogą pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, który następnie (osobicie, pocztą lub za pośrednictwem członka ZEW) dostarczą do siedziby Związku. Można również przesłać, drogą mailową, skan odręcznie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Osoby, które chcą, aby Związek Elektro-Wykonawców pomógł znaleźć im pracę - powinny wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnić i dostarczyć swoje skrócone CV.

Obecnie posiadamy już grupę Rzeczoznawców złożoną z osób z wykształceniem wyższym (w tym dwóch dr. inż. i jednego dr. hab. inż.), którzy są w stanie wykonać każdą ekspertyzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych

Zarząd Związku Elektro-Wykonawców, ustalił wysokość składki członkowskiej na poziomie 7 zł miesięcznie. Składkę tę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na konto ZEW prowadzone przez Bank Millennium S.A., na numer rachunku: 20 1160 2202 0000 0001 8878 6209. Składkę członkowską można opłacać również za dłuższy okres czasu, np.: kwartał, pół roku, rok, itp (należy wpłacać wówczas krotność 7 zł). W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer legitymacji członkowskiej lub swoje imię i nazwisko.

© ZEW 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone